RODO

W związku z usługami świadczonymi przez Kancelarię Koper i Wspólnicy sp. k. na rzecz klientów mogą być przetwarzane dane osobowe. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

 

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest spółka Koper i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Rakowicka 10b/6, 31-511 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000562469, mająca REGON 361771485 oraz numer NIP 675 151 95 62 (dalej „Kancelaria” lub „Administrator”).

 

We wszystkich sprawach z Kancelarią można kontaktować się:

– telefonicznie:

+48 12 370 86 40

listownie:ul. Rakowicka 10b/6, 31-511 Kraków

za pośrednictwem formularza kontaktowegoznajdującego się na stronie:

http://koper-law.pl/kontakt/

za pośrednictwem poczty elektronicznej: e- mail: office@koper-law.pl

 1. Cel i podstawy przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 1. w związku z uzasadnionym interesem realizowanym przez Kancelarię, w tym udzielanie odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski lub ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, świadczenie pomocy prawnej, w tym reprezentowanie klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi (art. 6 ust.1 lit. f) RODO).
  1. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności dostawcom zajmującym się obsługą informatyczną i sprzętową Kancelarii, podmiotom księgowym, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być także właściwe organy lub instytucje określone przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, Okręgowa Izba Radców Prawnych, Krajowa Izba Radców Prawnych, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej lub zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a następnie będą archiwizowane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych- osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Kancelaria przetwarza, w jakich celach i na jakich podstawach są one przetwarzane, podmiotach którym są dane ujawniane, planowanym terminie ich usunięcia oraz do uzyskania ich kopii;
 2. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)– w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO ;
 3. Prawo do przenoszenia danych– w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zwartą umową a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, Kancelaria, na żądanie osoby, której dane dotyczą przekaże dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu administratorowi – jednak pod warunkiem, że istnieją techniczne możliwości po stronie Kancelarii i innego administratora;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych– w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO;
 5. Prawo do sprostowania danych– osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Kancelarii niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także, z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 6. do sprzeciwu – przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO;
 7. do wniesienia skargi do organu nadzoru – organem nadzoru na terenie Polski jest Prezes Ochrony Danych Osobowych (adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 1. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.