(Nie)skuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Tematyka z jednej strony jasna dla wszystkich bowiem problem dotyczy nie tylko przetargów, a przede wszystkim szeroko pojętej działalności gospodarczej. Z drugiej jednak strony przedsiębiorcy do dziś mają problem ze skutecznym zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Szerzej na ten temat napiszemy w artykule na blogu.

Przepis art. 8 ust. 1 PZP formułuje naczelną zasadę PZP i wskazuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Wyjaśnienia wykonawców stanowią element oferty „sensu largo”, a zatem powinny być jawne i podlegać udostępnieniu.

Od naczelnej zasady jawności postępowania istnieje wyjątek – możliwość ograniczenia dostępu do informacji związanych z postępowaniem w przypadkach określonych w ustawie. Taki przypadek określony został w art. 8 ust. 3 PZP. Zgodnie z tym przepisem (zdanie pierwsze) „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.”. Powyższy przepis wprowadził zmianę w dotychczasowym sposobie postępowania i przeniósł ciężar wykazania przesłanek uprawniających do nieujawniania informacji na Wykonawcę.

W związku z powyższym, w obecnym stanie prawnym, zamawiający już nie bada zastrzeżonych informacji, lecz bada wyłącznie „wykazanie”, że informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Innymi słowy bada skuteczność ich zastrzeżenia. Właśnie skuteczność zastrzeżenia ma kolosalne znaczenie (niestety bardzo często bagatelizowane przez przedsiębiorców na etapie postępowań) dla dalszych poczynań zamawiającego z tymi informacjami. Niedołożenie należytej staranności przy zastrzeganiu informacji (w szczególności w zakresie inicjatywy przy wykazywaniu, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa) skutkuje obowiązkiem zamawiającego do ich ujawnienia.

Kancelaria reprezentowała lidera wśród polskich firm pracujących na rzecz elektroenergetyki w sporze z Zamawiającym Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. Sprawa dotyczyła wyjaśnień rażąco niskiej ceny, które złożyło dwóch konkurentów klienta, a które to wyjaśnienia wraz z załącznikami zostały przez Nich zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Działania Kancelarii doprowadziły do ujawnienia przez Zamawiającego zastrzeżonych informacji Klientowi. Oczywiście nie odbyło się to bez konieczności wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, jednakże przedstawione w odwołaniu argumenty przekonały Zamawiającego do uznania odwołania w całości, dzięki czemu udało się uzyskać korzystne dla Klienta rozstrzygnięcie.

Doradzaliśmy Klientowi zarówno na etapie korespondencji z Zamawiającym, jak również na etapie postępowania odwoławczego toczącego się przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Prawnikiem zaangażowanym w sprawę był Bartosz Wilk (Wspólnik) Kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *