Sukces Kancelarii w precedensowej sprawie przed KIO

Kancelaria reprezentowała lidera wśród polskich firm pracujących na rzecz elektroenergetyki w sporze z Zamawiającym będącym jedną na największych spółek energetycznych w Polsce.

W postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego zostały złożone dwie oferty. Zamawiający dokonał poprawy oferty jednego z wykonawców, a następnie zaprosił do udziału w aukcji elektronicznej obu wykonawców. Odwołania od tej czynności złożyli obaj wykonawcy, wskazując na nieprawidłowości w przeciwnych ofertach. Następnie Zamawiający przeprowadził aukcję elektroniczną.

Spór przez Krajową Izbą Odwoławczą dotyczył możliwości poprawy przez Zamawiającego w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP rozwiązań równoważnych zaoferowanych przez jednego z Wykonawców. Izba podzieliła prezentowany przez Kancelarię pogląd, iż zaoferowanie rozwiązania równoważnego, jeśli nie spełnia Ono nawet w niewielkiej części wymagań określonych w SIWZ, nie stanowi innej omyłki, a tym samym nie uprawnia Zamawiającego do dokonania w tym zakresie poprawy oferty. Przedmiotowe orzeczenie jest w pewnym sensie wyłomem w dotychczasowym orzecznictwie Izby, w którym przeważał pogląd szerokiej możliwości stosowania art. 87 ust. 2 pkt. 3.

Kolejnym problemem, w którym Izba przyznała rację naszym argumentom jest posiadanie interesu w złożeniu odwołania przez Wykonawcę, mimo wygrania przez Niego aukcji elektronicznej, na zaniechanie odrzucenia przez Zamawiającego oferty innego uczestnika postępowania.

W toku postępowania Mec. Bartosz Wilk, Wspólnik w Kancelarii Koper i Wspólnicy skutecznie reprezentował Wykonawcę, doprowadzając ostatecznie do uwzględnienia wniesionego odwołania oraz oddalenia odwołania drugiego z wykonawców.

Postępowania przed Izbą cechuje wielowątkowość oraz znaczny stopień skomplikowania. Prowadzenie postępowań tego typu wymaga więc umiejętności łączenia wiedzy prawnej z rozumieniem zagadnień technicznych, a ponadto prezentacji twierdzeń oraz materiału dowodowego w sposób możliwie najpełniej oddający istotne okoliczności danej sprawy.

Sukces Klienta jest nadrzędnym celem działań Kancelarii, w związku z czym nasze działania zawsze cechuje indywidualne i profesjonalne podejście do każdej sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *